dik blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 9.2010

DIK online

Brak komentarzy
Jeśli jeszcze nie uzupełniliście swoich zbiorów o dotychczasowe numery DIKa, to możecie to nadrobić internetowo tutaj:


prace nad nowym numerem trwają, więc nie traćcie nadziei!!!

Concept

Brak komentarzy
We are happy to invite you for the exhibitions of DIK Fagazine art director Monika Zawadzki:
 
Concept. Monika Zawadzki
 
18.09 – 30.09.2010
Wernisaż / Opening: 17.09.2010, 18.00
Spółdzielnia Goldex Poldex
ul. Józefińska 21/12, Kraków
 
Druga część projektu zostanie pokazana równolegle podczas wystawy zbiorowej.
The second part of the project will be simultaneously presented at the group exhibition.
 
22.09 – 17.10.2010
Případ návratu dětských nemocí / A Case of Reoccurrence of Child Illnesses
Miroslav Barták, Zbigniew Libera, Václav Magid, Viktor Pivovarov, Roee Rosen, Monika Zawadzki
Kurátoři / Curators: Vasil Artamonov, Pavel Sterec
Karlin Studios
Križíkova 34, Praha 8 – Karlín
futuraproject.cz
 
Separacja w przestrzeni publicznej.
1. Karmnik i przystanek.
Obecność ‚innych’ ludzi wewnątrz instalacji rozumianej jako ‚każda sytuacja’ powoduje dystans. Karmnik i przystanek to ogólnodostępne moduły w przestrzeni miasta, zaprojektowane zgodnie z zasadą odspołeczną. Swobodne, zawieszone w powietrzu. Odpoczywają, podobnie jak ciało ludzkie zanurzone w wodzie. Wytwarzane z prefabrykatów i powielanie w nieskończoność. Są to obiekty ściśle wyspecjalizowane, o czystej funkcjonalności. Jednostka żywieniowa oraz jednostka relaksująca. Umożliwiają całkowite odseparowanie od świata zewnętrznego podczas czynności jedzenia i odpoczywania – procesów przemiany materii oraz energii. Świadomość oczywistych transformacji np. substancji martwych w część substancji żywej lub energii negatywnej w energię pozytywną. Komplementarność obiektu oraz czynności.
2. Ścianki działowe.
Miasta są wyeksploatowane, przestrzeń jest duszna, zapchana. Pustka została wyeliminowana. Człowiek podświadomie czuje ‚ucisk’. To zagadnienie harmonii, podział wynikający z proporcji. Wszystko jest niezależnym elementem, ale równocześnie częścią większej całości – instalacji. Brakuje miejsc nietkniętych, bez ‚racjonalnej’ funkcji, czystych, niewykorzystanych, tak jak to jest np. wśród komórek mózgowych. Wydzielone przestrzenie mogą stanowić połączone systemy, natomiast nie powinno być przepływu do wewnątrz i na zewnątrz. Zablokowanie osmozy gwarantuje brak zakłóceń, enkapsulacja zabezpiecza przed niechcianymi modyfikacjami. Przestrzenie zaprojektowane zgodnie ze ścisłymi obliczeniami. Nieuwzględniane na planie, rejestrowane intuicyjnie. Miasto nieznacznie rozszerzy się, ale stanie się przyjazne, zrównoważone.
 
Separation in the Public Space.

1. The Feeder and the Stop.
The presence of ‚other’ people within the installation, which is understood as ‚any situation’ creates distance. The Feeder and the Stop are modules in the urban space that have been designed according to anti-social norms and are available for everyone. They are free objects hanging in the air. They relax like human bodies in water. They are made of prefabricates and reproduced indefinitely. These objects are strictly specified and have a very precise functionality. The feeding unit and the relaxing unit. They make it possible to separate from the outside world while eating and relaxing – the processes of metabolism and energy. The awareness of some evident changes like the transformation of inanimate substance into partly living substance while eating or negative energy into positive energy. The totality of the object and the action.

2. Partition Walls.
Cities are exploited, the space is stifling and oppressive. Emptiness has been eliminated. A man subconsciously feels ‚the pressure’. That’s the question of harmony, this separation is a matter of proportion. Everything is independent being part of the bigger structure-installation at the same time. There’s a lack of untouched places that have no ‚rational’ function and which are clean, unused, – like some brain cells. The separated spaces could form connected systems, though there should be no in and out flow. Blocking the osmosis could guarantee the absence of disturbance, an encapsulation protects against unwanted modifications. All the spaces are being designed according to very strict calculations. Not taken into consideration on the scheme, they are being registered intuitively. The city would widen up a bit but it would become harmonic, attractive and balanced.

  • RSS